Diaconaat

De diaconie is een onderdeel van de kerkenraad van de gemeente maar heeft een eigen rechtspersoonlijkheid als college van diakenen. Daarbij is het college nevengeschikt aan de kerkenraad. Het college van diakenen bestaat uit zes personen.

Doel
De diaconie heeft als taak om, overeenkomstig de Bijbelse boodschap, zorg te dragen voor en hulp te bieden aan mensen in nood, zowel binnen als buiten de gemeente. Hierbij kunt u denken aan zorgen om gezondheid, inkomsten, bestaanszekerheid en toekomst. Maar ook stille armoede komt steeds vaker voor. Signalen van zorg kunt u (in vertrouwen) doorgeven aan één van de diakenen.

Financiën
De benodigde middelen voor de diaconie komen uit collecten, giften en renteopbrengsten.

Kerkdienst
Gezamenlijk met de kerkrentmeesters verzorgt de diaconie de collecten tijdens de erediensten. Voor mensen, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de kerkauto. Voor gemeenteleden die de diensten niet meer kunnen bijwonen is er de mogelijkheid dat zij worden aangesloten op de kerktelefoon of meeluisteren en/of kijken via kerkdienst gemist..

IBAN nummer NL02RABO0373739273

Voor vragen of informatie: diaconie@hgtholen.nl