Liturgie

Tijdens de diensten wordt er gebruik gemaakt van de Statenvertaling en de Psalmberijming van 1773. De liturgieopbouw is sober en wordt gekenmerkt door de centrale plaats van de verkondiging en prediking van het Woord van God.

De opbouw van de liturgie is meestal als volgt :

1. Voorspel orgel
2. Binnenkomst kerkenraad
3. Afkondigingen
4. Aanvangspsalm
5. Stil gebed
6. Votum en groet
7. Evt. aanvangstekst
8. Aanvangspsalm
9. Lezing van de Wet des Heeren ('s ochtends) of een geloofsbelijdenis ('s avonds)
10. Instemming door de gemeente met het zingen van een psalm
11. Gebed voor de opening van het Woord
12. Schriftlezing
13. Psalm met onder voorspel de collecte
14. Preek
15. Psalm
16. Dankgebed en Voorbeden
17. Psalm
18. Zegen (staande)
19. Binnengaan consistorie van de kerkenraad en predikant
20. Uitleidend orgelspel

De orde van dienst is volgens de klassieke formulieren van het dienstboek van de Nederlandse Hervormde Kerk. De psalmen en enige gezangen worden niet-ritmisch gezongen. Wanneer 's ochtends de Wet wordt voorgelezen, is dat in de regel uit Exodus 20. De geloofsbelijdenis die 's avonds wordt voorgelezen is meestal het Apostolicum.

Tijdens bijzondere diensten wordt de liturgie aangevuld of gewijzigd. Wanneer het sacrament van de Heilige Doop bediend wordt, zal dat plaats vinden na de wetslezing en voor de preek. De kleine kinderen worden binnengedragen tijdens het zingen van een toepasselijk psalmvers, bijv. Psalm 105:5 'God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken'. Na de bediening van de Heilige Doop worden de kinderen gezegend en toegezongen door de gemeente, bijv. Psalm 134:3 'Dat 's Heeren zegen op u daal'.

Wanneer het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend wordt, zal dat plaats vinden na de preek en voor het dankgebed en de voorbeden. Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal wordt bij iedere tafel een kort Bijbelgedeelte gelezen en een psalm gezongen.

Voor beide bedieningen van de sacramenten zal een speciaal formulier ( doop / avondmaal) worden gelezen. Voor Doop en Avondmaal wordt het klassieke formulier gebruikt.

In de bijzondere dienst bij het afleggen van de openbare belijdenis wordt gebruik gemaakt van de "Orde van dienst voor de openbare belijdenis des geloofs"