De 12 artikelen

(van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een samenvatting):

1 Ik geloof in God den Vader, den almachtige Schepper van de hemel en van de aarde.

2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3 die ontvangen is van den  Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
5 ten derde dagen wederom opgestaan van de doden;
6 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders;
7 van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8 Ik geloof in de Heilige Geest.
9 Ik geloof een heilige, algemene, Christelijk Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10 vergeving van de zonden;
11 wederopstanding van het vlees;
12 en een eeuwig leven.

[charitable_donation_form campaign_id=15841]