Openbare belijdenis des geloofs

Geliefden in de Heere Christus,

Enige broeders en zusters begeren nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap der Kerk. Zij worden daardoor tot het Heilig Avondmaal toegelaten en dragen medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus.
Wij geloven en belijden, dat God in Christus Zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het Hoofd is en wij de leden zijn.
In de Heilige Doop wordt betuigd en verzegeld, dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus’ gemeente gedoopt te wezen. De Heilige Doop is Zijn merk- en veldteken. In het Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met Zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heere en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten.

De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis der waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u, broeders en zusters die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis der vaderen te antwoorden op de volgende vragen:

In de eerste plaats: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere en in de Heilige Geest?

In de tweede plaats: Aanvaardt u de roeping om, als lidmaat van de gemeente, die God Zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk?

In de derde plaats: Wilt u in gemeenschap van de algemene christelijke Kerk, waarvan ook de Protestantse Kerk in Nederland een gestalte is, u stellen onder haar herderlijk opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de Sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift, en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

Wat is daarop uw antwoord? Ja.

Het antwoord wordt door ieder afzonderlijk gegeven, nadat zijn/haar naam genoemd is.

De predikant spreekt vervolgens een woord uit de Heilige Schrift: 1 Timotheus 6 . 12-16 of Hebreën 13 : 20-21

Nu wordt de Heilige Doop bediend aan hen die niet als kind ten doop zijn gehouden.

Opneming onder de belijdende leden.
Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof verklaren wij u, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot belijdende leden der Nederlandse Hervormde Kerk en nodigen u tot het Heilig Avondmaal.

De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Vermaning
Geliefde broeders en zusters in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van Christus delen mag, moet u te allen tijde bedenken, dat u medeburgers der heiligen bent en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus Zelf de hoeksteen is; in Hem wordt u ook mede gebouwd tot een woonstede van God in de Geest.

Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeders en zusters hebt gehoord (en getuige geweest bent van de doop) en hun toelating tot het Heilig Avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg, als leden, die met ons één zijn in de Heere. Gedenkt de woorden van onze Heere Jezus Christus: een nieuw gebod geef Ik u, dat u elkaar lieflhebt, gelijk Ik u liefgehad heb, dat u ook elkaar lieflhebt. Hieraan zullen allen weten, dat u discipelen van Mij zijt, indien u liefde hebt onder elkaar.

Gebed
Almachtige en getrouwe God, die beloofd hebt Uw kerk op aarde in stand te zullen houden en die in Uw liefde ook deze broeders en zusters hebt geroepen U te belijden en te dienen, wij bidden U: vermeerder in hen de genade van de Heilige Geest, opdat zij mogen toenemen in het geloof en trouw mogen blijven in de liefde tot U.

Wil Heere Jezus, grote Herder, ook deze schapen van Uw kudde veilig leiden en, als zij ooit verschrikt mochten worden door verzoeking of vervolging, hun zwakke krachten sterken en hen bewaren, dat zij niet afdwalen.

Behoed hen en ons allen, opdat wij eenmaal na volbrachte strijd mogen ingaan in de vreugde van Uw Koninkrijk, om met allen die Uw Naam belijden, U te loven en te dienen in heerlijkheid.

Hoor ons o barmhartig God en Vader, door Hem, Uw geliefde Zoon Jezus Christus, in wiens Naam wij onze gebeden besluiten met het gebed dat Hij ons geleerd heeft:.

Onze Vader, die in de hemelen zijt; Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

Bron: Klassiek liturgisch formulier (een hertaling vanwege de Gereformeerde Bond)