Het college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters

De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters tezamen.

Het college van kerkrentmeesters is een zelfstandig kerkelijk orgaan in de gemeente met eigen taken en bevoegdheden en ondergeschikt aan de kerkenraad. Aan de kerkenraad wordt verslag gedaan van de werkzaamheden. Zo is er een evenwicht in de relatie tussen ambtelijke zorg en beheer. Vanzelfsprekend wordt niet als aparte organen gehandeld. Dat komt tot uiting in het gegeven dat er behalve kerkrentmeesters ook ouderling-kerkrentmeesters werkzaam zijn, die deel uitmaken van de kerkenraad. Dit heeft met name tot doel om beheer en bestuur nauw met elkaar te laten samenwerken. Er is dus een rechtstreekse band, maar ook een gezamenlijke zorg voor de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden waarvan de meerderheid ouderling-kerkrentmeester is en waarbij de voorzitter een ouderling-kerkrentmeester is.

Doel
Het college van kerkrentmeesters heeft globaal als doel: het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden van de gemeente. Dit komt op verschillende manieren tot uitdrukking, zoals hierna wordt aangegeven.

Ruimten en gebouwen
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. De taken zijn onder meer het beheren van de goederen van de gemeente, zoals de kerkpastorieverenigingsgebouw, terreinen en tuin, evenals van de inboedel, zoals meubelen, geluidsinstallaties e.d.

Predikant en kerkelijk werker
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de afdracht van het traktement* van de predikant en de verschillende kosten voor de pastoraal werker. Dat zijn salariskosten, maar ook bijdragen aan het pensioenfonds, de belastingdienst etc.

* traktement
Voor de bijdrage die een gemeente betaalt aan de centrale kas predikantstraktementen is de zogenaamde normbezetting van de gemeente doorslaggevend: hoeveel fte predikanten heeft de gemeente als er geen vacatures zijn. Als de normbezetting nul is, betaalt de gemeente de beschikbaarheidsbijdrage. Als de normbezetting groter dan nul is, betaalt de gemeente de bezettingsbijdrage en/of de vacaturebijdrage.

Verevening van de predikantslasten met het oog op de mobiliteit
Door de omslagregeling worden de kosten van de predikantstraktementen en -pensioenen zo over de gemeenten verdeeld, dat elke predikant voor elke gemeente altijd even duur is. Hierdoor kan een gemeente bij een vacature elke gewenste predikant beroepen zonder consequenties voor de kosten. Omdat een predikant in elke gemeente ook evenveel verdient, kan die zich zonder consequenties voor het inkomen door elke gemeente laten beroepen. De bedoeling hiervan is dat de mobiliteit van predikanten wordt bevorderd.

Vrijwilligers
Er zijn diverse vrijwilligers werkzaam in de gemeente. Het is onmogelijk om een kerkelijke gemeente draaiende te houden zonder de inzet van vrijwilligers. Zo zijn er personen die collectegelden tellen en afstorten bij de bank, er zijn vrijwilligers die de kerktuin bijhouden, weer anderen voeren diverse klussen, zoals onderhoudswerkzaamheden uit en ook de kosterswerkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Deze opsomming is overigens zeker niet volledig, want rondom het reilen en zeilen van een kerkelijke gemeente zijn vrijwilligers met verschillende deskundigheid nodig. Het college van kerkrentmeesters voert het personeelsbeleid uit voor al deze vrijwillige medewerkers.

Financiën
Het financieel draaiende houden van een gemeente vergt veel inzet van alle gemeenteleden, maar er is ook heel veel geld nodig. Zo moet er een monumentale kerk worden onderhouden en de afdracht voor het traktement voor de predikant dient te worden betaald enz. enz. Het college van kerkrentmeesters heeft dan ook als zeer belangrijke, zo niet belangrijkste taak om gelden te verwerven. Zo wordt elk jaar de actie “Kerkbalans” gehouden onder de gemeenteleden. Verder werkt het college van kerkrentmeesters mee aan de totstandkoming van het beleidsplan en wordt de begroting en de jaarrekening van de gemeente door het college gemaakt.

IBAN nummer NL 05 RABO 0373 7300 04

Voor vragen of informatie: Secretaris Kerkrentmeesters G.J. Harmsen telefoon: 06 14711976

Financiële verantwoording:

Kerkbalans

Heeft u vragen over uw toezegging van kerkbalans of andere vragen die betrekking hebben op de actie kerkbalans.
Dan kunt u uw vraag mailen naar het mailadres: 
kerkbalans@hgtholen.nl

De leden van de commissie kerkbalans staan graag voor u klaar om uw vraag te beantwoorden

Begroting 2024