De eindverantwoordelijkheid van leer en leven in de Hervormde Gemeente te Tholen berust bij de kerkenraad. Zij is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan.

Uitgangspunt
De Hervormde Gemeente Tholen is een gemeente die staat in de traditie van de Reformatie. Het belijden van de kerk in de Reformatie is ook haar belijden zoals dat wordt onderhouden in de eenheid van het ware geloof. Bron voor ons staan in deze traditie is de Heilige Schrift. Haar leer is o.a. omschreven in de Drie Formulieren van Enigheid (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels).

Doel
Ons diepste verlangen is om door middel van de wekelijkse verkondiging van Gods Woord mensen te bewegen tot het geloof in Jezus Christus. Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad komen wij elke zondag tweemaal samen in het kerkgebouw aan het Kerkplein in Tholen. De diensten beginnen om 9.30 uur en om 18.30 uur. Tijdens de kerkdiensten prijzen en danken wij in het zingen van de psalmen en in de gebeden onze God. Ook leggen wij in de gebeden de noden en zorgen van de gemeente bij Hem neer en luisteren wij naar Zijn Woord. Dit laatste houdt in dat in de preek een begrijpelijke uitleg wordt gegeven over een gedeelte uit het Oude of het Nieuwe Testament.

Samenstelling van de kerkenraad
De kerkenraad is samengesteld uit de predikant, ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester die elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben binnen het kerkenwerk. Ook hierin zijn alle ambten vertegenwoordigd. Ambtsdragers worden gekozen uit en door de leden van de gemeente en verbinden zich in principe voor vier jaar aan hun taak. Taken en bevoegdheden van ambtsdragers zijn geregeld in de kerkorde en in de Plaatselijke Regeling van de gemeente.

Werkterreinen
Het werk dat in de gemeente wordt gedaan is veelzijdig. Onder de werkterreinen van de kerkenraad vallen: eredienst, pastoraat, diaconaat, gemeenteopbouw, zorg voor het kerkgebouw, evangelisatiewerk, jeugdwerk en zending.

Aanvullende gegevens