Doelcollecte zondag 21 januari 2024

Doelcollecte zondag 21 januari:
 
Leerstoelfonds predikanten Gereformeerde Bond
 
 
 
Wat een leerstoel is? Op een leerstoel zit een hoogleraar, die aan studenten onderwijs geeft.
 
Uit het Leerstoelfonds worden twee hoogleraren en een universitair docent bekostigd, die allen in Amsterdam werken:
 
Prof. dr. W.H.Th. Moehn bezet sinds 1 januari 2016 voor 0,4 fte de leerstoel ‘Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’, die gekoppeld is aan de vestiging Amsterdam van de Protestantse Theologische Universiteit. In het onderwijs verzorgt hij colleges over de belijdenisgeschriften en geeft hij een Minor voor de derdejaarsstudenten over doop en verbond. Speerpunten van zijn onderzoek zijn de klassieke liturgische formulieren en de wetenschappelijke uitgave van de werken van Guido de Brès.
 
Dr. P. Veerman is sinds april 2022 docent Praktische theologie (0,5 fte) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij verzorgt daar colleges Praktische theologie aan eerstejaarsstudenten. Ook doet hij onderzoek naar catechismuspreken die gericht zijn op de vorming en vernieuwing van een vitale gereformeerde spiritualiteit.
 
In Amsterdam werkt prof. dr. H. van den Belt als hoogleraar Systematische theologie. Hij geeft onder andere colleges Dogmatiek aan eerstejaars studenten en begeleidt promovendi die zich in een bepaald aspect van de dogmatiek of de theologiegeschiedenis verdiepen.
 
Onze docenten hopen zo via hun werk aan de theologische faculteiten een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden, in een klimaat waarin ook docenten zijn die de wetenschap boven het getuigenis van Gods Woord zetten. Daarom zijn deze hoogleraren benoemd! Het gaat erom dat door hun arbeid de gemeente gebouwd wordt.
 
 
Uw bijdrage aan het Leerstoelfonds kunt u geven tijdens de erediensten op 21-januari, of overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL02RABO0373739273, o.v.v. ‘Leerstoelfonds