Diaconale doelcollecte zondag 23 april

Camping evangelisatie Tholen en Sint Philipsland‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.’ Mattheüs 28:19-20  

Het belangrijkste motief voor Dabar voert terug op deze opdracht uit het evangelie van Mattheüs, die Jezus aan Zijn leerlingen gaf, om het evangelie bekend te maken in de wereld. Wanneer we ontdekken hoe groot Zijn liefde voor ons is, dan verlangen we er naar om Zijn liefde ook aan anderen bekend te maken. Gelukkig doen we dit niet alleen. Gods Geest helpt ons daarbij. 

Sinds 1970 is er al Dabarwerk op camping Stavenisse. En ook deze zomer hoopt het Dabarteam weer op deze camping werkzaam te zijn. Het team organiseert heel verschillende activiteiten, zoals de kinderclub, de tienerclub en diverse sport- en spelactiviteiten voor iedereen. Ook is er tijdens deze weken een campingpastor aanwezig. 

Het camping evangelisatiewerk van Dabar kunt u ondersteunen met een gift op zondag 23-april. Een bedrag overmaken op rekening diaconie o.v.v. ‘Dabar’ kan natuurlijk ook.