Diaconale doelcollecte zondag 12 maart & 19 maart

Vastgelopen mensen worden door stichting Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Er wordt aangeleerd om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.   

De ontmoetingen van Jezus Christus met anderen stimuleren ons om zonder aanzien des persoons de naaste lief te hebben. Daarom sluit stichting Ontmoeting niemand buiten en is íedereen van waarde. Deze diepgewortelde naastenliefde wordt als norm gehanteerd bij alles wat gedaan wordt.   

Het resultaat? Intermenselijke verbindingen met een blijvende meerwaarde. Een thuis voor mensen die dit ontberen in een verwarrende wereld. Zelfredzame mensen die kunnen rekenen op een blijvend sociaal netwerk. Stichting Ontmoeting blijft altijd dichtbij en toegankelijk. In verbinding met Christus, dichtbij elkaars hart, dichtbij elkaars huis en zichtbaar in de wijk. Uw bijdrage wordt gewaardeerd om het werk onder vastgelopen mensen in Nederland te kunnen blijven doen.       

Collecte Heilig Avondmaal zondag 19 maart

‘En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben’ Mattheüs 9:35-36  

In navolging van Jezus Christus is Mensenkinderen Bewogen met de allerarmsten en wil hulp bieden door mensen in Nederland Bewust te maken van de grote nood van de allerarmsten en ervoor te zorgen dat zij Betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen, zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden met de Blijde Boodschap en Barmhartige daden
God heeft te midden van miljoenen mensen oog voor die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de individuele mens. Mensen zijn geen nummers, maar individuen die behoefte hebben aan voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. Mensenkinderen zet zich er voor in om Gods zorgende liefde en liefdevolle zorg handen en voeten te geven.   

U kunt uw gaven geven tijdens het collecteren in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. ‘Stichting Ontmoeting’ of ‘Mensenkinderen’. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw en jouw bijdrage.