Dankdag- / Oogstcollecte

De collecten op dankdag zijn bestemd voor de gebruikelijke doeleinden, namelijk voor de diaconie en de kerk. 

Uw gave kunt u overmaken op rekeningnummer NL05RABO0373730004 ten name van algemene dienst onder vermelding van dankdagcollecte.