Biddag voor gewas en arbeid

De collecten op biddag zijn bestemd voor de gebruikelijke doeleinden, namelijk voor de kerk. 

Uw gave kunt u overmaken op rekeningnummer NL05RABO0373730004 ten name van algemene dienst onder vermelding van biddagcollecte.