Eindejaarscollecte

De eindejaarscollecte is bestemd voor de kerk en komt ten goede aan de gemeente. Uw gave kunt u overmaken op rekeningnummer NL05RABO0373730004 ten name van algemene dienst onder vermelding van eindejaarscollecte of scan de QR code.